ก.ล.ต.

กระทรวงการคลัง ประเทศไทยให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลแก่4 บริษัท

กระทรวงการคลังของประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับ crypto 4 แห่ง ตามประกาศที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาตามประกาศกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตมีดังนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล