SuperRich ยักษ์ใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย ตั้งเป้าเริ่มเข้าตลาดสกุลเงินดิจิตอลภายในปี

SuperRich ยักษ์ใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย ตั้งเป้าเริ่มเข้าตลาดสกุลเงินดิจิตอลภายในปี

ยักษ์ใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย ตั้งเป้าเริ่มเข้าตลาดสกุลเงินดิจิตอลภายในปี

Bitcoin.com รายงานเมื่อวันที่ 27 กย ว่าบริษัทให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของคนไทย “Super Rich International Exchange” จะเริ่มให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินเสมือนแก่นักเดินทาง โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการภายในปีนี้ Super Rich International Exchange ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยให้บริการจัดการกับสกุลเงินตามกฎหมาย 32 ชนิด มี 49 สาขาในประเทศไทยและ 1 สาขาในประเทศกัมพูชาและสหราชอาณาจักร อีกทั้งมีแผนจะเริ่มให้บริการแม้กระทั่งในประเทศลาว  ประธาน บริษัท ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ได้กล่าวว่า เรากำลังวางแผนที่จะนำเสนอบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบดิจิตอล โดยกำลังพิจารณาบริการกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำลังมองหาคู่ค้าที่สามารถนำเสนอในแง่ของเทคโนโลยีได้ โดยกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ในมาเลเซียอังกฤษและลาวที่กำลังให้ความสนใจ  ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ นายปิยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความทันสมัยมากขึ้น  ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับแผนบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วถึงสองครั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม SEC จึงเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ของสกุลเงินเสมือนในประเทศไทย  นอกเหนือจาก SEC แล้ว Super Rich ต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางในเรื่องของรูปแบบการทำงานของธุรกิจ ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางแล้ว ก็จะเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับสกุลเงินเสมือนจริงได้ในที่สุด

ข่าวสารカテゴリの最新記事